• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

3. Moosese 23:26-32

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid! Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Issanda, teie Jumala ees! Jah, igaüks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast! Ja igaühe, kes sel päeval teeb mingit tööd, ma hävitan tema rahva seast! Ärge tehke siis ühtegi tööd; see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, kus te iganes asute! See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks! Algusega kuu üheksanda päeva õhtul, õhtust õhtuni, pidage seda oma hingamispäeva, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale Psalm 79:9-10

Tee lepitus meie pattude eest, Issand, mispärast peaksid paganad ütlema: Kus on nende Jumal?
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja, Issand!

3. Moosese 23:39-43

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu kaheksas päev hingamispäev! Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse päeva rõõmsad Issanda, oma Jumala ees! Pühitsege seda püha Issanda auks seitse päeva aastas! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks; pühitsege seda seitsmendas kuus! Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades, et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!

Graduale Psalm 84:10.9

Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma sulaste palet!
Issand, Vägede Jumal, kuule oma sulaste palvet!

Miika 7:14.16.18-20

Issand, meie Jumal, karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil! Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks. Kes on Jumal nagu Sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod? Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu Sa meie vanemaile oled vandega tõotanud muistseil päevil, Issand, meie Jumal.

Graduale Psalm 90:13.1

Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale!
Issand, Sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.

Sakarja 8:14-19

Neil päevil tuli mulle Issanda sõna; Ta ütles: Nõnda ütleb Vägede Issand: Nagu ma mõtlesin teile kurja teha, kui teie vanemad mind vihastasid, ütleb Vägede Issand, ja ma ei kahetsenud seda, nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja Juuda soole. Ärge kartke! Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais kohut tões ja rahus! Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand! Ja mulle tuli Vägede Issanda sõna; Ta ütles: Nõnda ütleb Vägede Issand: Neljanda kuu paast, viienda kuu paast, seitsmenda kuu paast ja kümnenda kuu paast olgu Juuda soole lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks! Aga armastage tõtt ja rahu, ütleb Vägede Issand.

Graduale Psalm 141:2

Olgu mu palve suitsutusohvriks Su palge ees, Issand,
ja mu käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks!

Taanieli (raamatu lisad) 3:49-50a.47-48.50b-51

Neil päevil laskus Issanda ingel alla ahju koos Asarja ja nendega, kes olid tema juures, ja ingel ajas tuleleegi ahjust välja ning tekitas ahju keskpaigas otse karastavalt puhuva tuule. Ja leek tõusis ahju kohal neljakümne üheksa küünrani, levis ja põletas ahju ümber ära need kaldealased, kelleni see ulatus. Ja tuli ei puudutanud neid ega teinud neile ei valu ega viga. Siis need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes:

Graduale

Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Kiidetud olgu Sinu auline püha nimi, üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti!
Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti!
Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu Sulle laul ja austus igavesti!
Ole kiidetud Sina, kes Sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Kiitke, kõik tuuled, Issandat, laulge Talle ja ülendage Teda igavesti!
Kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat, laulge Talle ja ülendage Teda igavesti!
Kiitku Sind taevad, maa ja meri ja kõik, mis neis on, ülistagu Sind ja ülendagu ikka ja igavesti!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!

Heebrealastele 9:1-12

Vennad, esimesel lepingul olid oma teenistuse nõuded ning ka maine pühamu. Oli valmistatud eestelk, milles olid lambijalg ja laud ja ohvrileivad; seda nimetatakse pühaks paigaks. Ent teise vahevaiba taga oli telk, mida nimetatakse kõige pühamaks paigaks, kus oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga kaetud. Selles olid kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud, ja lepingulauad; selle kohal aga kirkuse keerubid lepingukaant varjamas. Neist ei tule praegu üksikasjaliselt juttu. Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad jumalateenistust, aga ainult ühe korra aastas läheb ülempreester teise telki, ja mitte ilma vereta, mille ta ohverdab iseenda ja rahva poolt teadmatult tehtud pattude eest. Sellega teatab Püha Vaim, et tee kõige pühamasse paika ei ole veel ilmsiks saanud, niikaua kui eestelk püsib. Seda tuleb mõista viitena käesoleva aja kohta, et annid ja ohvrid, mida endisel kombel ohverdatakse, ei suuda teha jumalateenijat täiuslikuks südametunnistuse poolest, vaid on seotud toitude ja jookide ja mitmesuguste pesemistega – need on nõuded ihu kohta, mis kehtivad uue korra ajani. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis Ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, ja minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas Ta meile igavese lunastuse.

Graduale Psalm 117

Kiitke Issandat, kõik rahvad, ülistage Teda, kõik rahvahõimud!
Sest võimsaks on saanud Tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti.

Luuka 13:6-17

Neil päevil rääkis Jeesus rahvale selle tähendamissõna: Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas: Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha! Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: Naine, sa oled lahti oma haigusest! Ja Ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval! Aga Issand vastas talle: Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma? Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval? Ja kui Ta seda ütles, häbenesid kõik Tema vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi.

 

UUS LUGEMISKAVA

1. Timoteosele 6:13-16

Mu poeg, ma käsin sind Jumala ees, kes kõik teeb elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa peaksid käsku kinni veatult ja laitmatult kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille omal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus vägev valitseja, kuningate Kuningas ja kõigi isandate Isand, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene ei ole näinud ega võigi näha! Temale olgu austus ja igavene vägi! Aamen.

Graduale Psalm 100:2-5

Tulge Issanda palge ette hõiskamisega!
Teenige Issandat rõõmuga, tulge Tema palge ette hõiskamisega!
Teadke, et Issand on Jumal, Tema on meid teinud ja Tema omad me oleme,
Tema rahvas ja Tema karjamaa kari!
Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega;
ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele!
Sest Issand on hea, Tema heldus kestab igavesti ja Tema ustavus põlvest põlve!
Tulge Issanda palge ette hõiskamisega!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 8:15

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes Jumala Sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannatlikkuses vilja kannavad.
Halleluuja.

Luuka 8:4-15

Neil päevil, kui palju rahvast kogunes ja kõigist linnadest tuli Jeesuse juurde, rääkis Ta tähendamissõnaga: Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja kui ta külvas, kukkus muist tee äärde ja tallati ära, ja taeva linnud sõid selle ära. Ja muist kukkus kaljule. Ja kui see tärkas, kuivas see ära, sest sellel ei olnud niiskust. Ja muist kukkus ohakate keskele, ja ohakad kasvasid ühtlasi üles ja lämmatasid selle. Ja muist kukkus heale maale, ja kui see tärkas, kandis see sajakordse vilja. – Seda öeldes Ta hüüdis: Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu! Siis küsisid Tema jüngrid Temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Ta ütles: Teile on antud mõista Jumala riigi saladusi, aga muile tähendamissõnades, et nad nähes ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. Ent tähendamissõna on see: seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad; pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega saaks õndsaks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes sõna rõõmuga vastu võtavad, kuid neil ei ole juurt; ajutiseks nad usuvad ja kiusatuse ajal nad loobuvad. Mis ohakate sekka kukkus, need on need, kes kuulevad ja lähevad ära ning lämbuvad muredest ja rikkusest ja elu lõbudest ega kanna valmis vilja. Aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus