• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Heebrealastele 7:23-27

Vennad, neid, kes on järjekorras saanud preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast; Jeesusel on aga selle tõttu, et Ta jääb igavesti, muudetamatu preestriamet. Just seepärast Ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette Tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Just selline ülempreester on meile kohane: püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid omaenda pattude eest ja alles seejärel rahva pattude eest, sest seda Ta on teinud ühe korra ja alatiseks, kui Ta ohverdas iseenda – Jeesus Kristus, meie Issand.

Graduale Psalm 132:16-17; 110:4

Tema preestrid ma riietan päästega ja Tema vagad hakkavad valjusti hõiskama.
Seal ma lasen tärgata sarve Taavetile, ma valmistan lambi oma võitud mehele.

Halleluuja. Halleluuja.
Issand on vandunud ja Tema ei kahetse seda: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!
Halleluuja.

Matteuse 24:42-47

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi! Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 4:20-25

Vennad, Aabraham ei kahelnud uskmatuna Jumala tõotuses, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume Temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.

Graduale Luuka 1:68-75

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud oma rahva ligi!
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida Teda vagaduses ja õigluses Tema ees kõik meie elupäevad.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud oma rahva ligi!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:3

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Luuka 12:13-21

Neil päevil ütles keegi rahva seast Jeesusele: Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga! Jeesus ütles talle: Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja Ta ütles neile: Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on! Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: Mis ma pean tegema? Mul ei ole  kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles: Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus! Aga Jumal ütles talle: Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus