• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

NIKAIA USUTUNNISTUS

Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.

Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast; sündinud, mitte loodud; olemuselt ühtne Isaga; kelle läbi kõik on loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi Neitsi Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade Kirjade järgi ja üles läinud taeva; istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa.

Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust, püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen.

 

APOSTLIK USUTUNNISTUS

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.

Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.

Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

 

ATHANASIUSE USUTUNNISTUS

Kes iganes tahab õndsaks saada, see peab ennekõike kinni pidama katoolsest usust; kes seda kogu selle täiuses rikkumatult ei säilita, läheb ilma kahtluseta igavesti hukka.

See aga on katoolne usk:

Me austame ühtainsat Jumalat Kolmainsuses ja Kolmainsust ühtsuses, ajamata segi isikuid ja lahutamata neid olemuselt. Sest ise on Isa isik, ise on Poja oma, ise on Püha Vaimu oma.

Kuid Isal ja Pojal ja Pühal Vaimul on vaid üksainus jumalikkus, sama kirkus, sama majesteetlikkus. Nagu Isa, nõnda Poeg, nõnda Püha Vaim. Loodud ei ole Isa, loodud ei ole Poeg, loodud ei ole Püha Vaim. Mõõtmatu on Isa, mõõtmatu on Poeg, mõõtmatu on Püha Vaim. Igavene on Isa, igavene Poeg, igavene Püha Vaim.

Ja siiski ei ole kolme igavest, vaid üks igavene, nagu ei ole ka kolme mitteloodut, vaid üks mitteloodu ja üksainus mõõtmatu. Niisamuti on kõigeväeline Isa, kõigeväeline Poeg, kõigeväeline Püha Vaim, ja siiski ei ole kolme kõigeväelist, vaid üks kõigeväeline. Nõnda on Isa Jumal, Poeg Jumal, Püha Vaim Jumal, ja siiski ei ole kolme Jumalat, vaid on ainult üks Jumal.

Nõnda on Isa Issand, Poeg Issand, Püha Vaim Issand, ja siiski ei ole kolme Issandat, vaid on ainult üks Issand. Sest nagu me kristliku tõe kohaselt iga isikut eraldi kui Jumalat ja Issandat tunnistame, nõnda keelab meil katoolne usk ometi arvamast olevat kolm Jumalat või Issandat. Isa ei ole kellegi tehtud, ei loodud ega sünnitatud. Poeg on ainuüksi Isast, ei tehtud ega loodud, vaid sünnitatud. Püha Vaim on Isast ja Pojast, ei tehtud, ei loodud ega sünnitatud, vaid lähtuv. On niisiis üks Isa, mitte kolm Isa, üks Poeg, mitte kolm Poega, üks Püha Vaim, mitte kolm Püha Vaimu.

Ja selles Kolmainsuses ei ole midagi varem või hiljem, midagi suurem või väiksem, vaid kõik kolm isikut on võrdselt igavesed ja võrdselt suured, nõnda et kõigis, nagu juba enne öeldud, tuleb austada nii ühtsust Kolmainsuses kui Kolmainsust ühtsuses. Kes niisiis tahab õndsaks saada, peab seda pühimast Kolmainsusest uskuma.

Aga igaveseks õndsuseks on peale selle hädavajalik ka ustavalt meie Issanda Jeesuse Kristuse inimesekssaamist uskuda.

See on nüüd õige usk:

Me peame uskuma ja tunnistama, et meie Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, on Jumal ja inimene. Jumal on Ta Isa olemusest igavesti sünnitatuna, ja inimene on Ta ema olemusest ajas sündinuna. Täiuslik Jumal, täiuslik inimene, koosnev mõistuslikust hingest ja inimihust. Võrdne Isaga jumalikkuse poolest, väiksem kui Isa inimlikkuse poolest.

Et Ta on nüüd korraga Jumal ja inimene, ei ole ometi mitte kahte Kristust, vaid ainult üks. Üks aga mitte, nagu oleks jumalikkus muudetud lihaks, vaid kuna Jumal on omandanud inimlikkuse. Üks läbinisti, mitte olemuste segunemise kaudu, vaid isiku ühtsuse läbi. Sest nagu mõistuslik hing ja ihu vaid ühe inimese moodustavad, nõnda on ka Jumal ja inimene vaid üks Kristus, kes on kannatanud meie õndsuse pärast, läinud allilma, kolmandal päeval jälle surnuist tõusnud, üles läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema tulemisel tõusevad kõik inimesed oma ihudes üles ja peavad andma vastust omaenda tegude eest. Ja need, kes on teinud head, lähevad igavesse ellu, kes aga on kurja teinud, igavesse tulle.

See on katoolne usk! Kes seda ustavalt ja kindlalt vastu ei võta, ei või õndsaks saada.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus