• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

PALVEPÄEVA LUGEMISED

5. Moosese 4:29-31

Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.

Psalm 30

Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast
ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast.
Issand, mu Jumal,
ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.

Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast,
sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.

Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad,
ja ülistage tema püha mälestust!

Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja;
õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
  
Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi!
 
Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe,
kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu.

Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin:
„Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?
Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!”
Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks;
sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks,

et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!

Roomlastele 5:1-11

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.

Matteuse 4:23-24

Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja Tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Moosese 20:12-24

Nõnda ütleb Issand Jumal: Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! Sa ei tohi tappa! Sa ei tohi abielu rikkuda! Sa ei tohi varastada! Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on! Ja kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tuleleeke, sarvehäält ja mäe suitsemist. Kui rahvas seda nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. Ja nad ütlesid Moosesele: Räägi sina meiega, siis me kuulame! Ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks! Aga Mooses vastas rahvale: Ärge kartke, sest Jumal on tulnud teid katsuma, et teil oleks Tema kartus silme ees, selleks et te pattu ei teeks! Ja rahvas püsis eemal; aga Mooses ligines pimedusele, kus oli Jumal. Ja Issand ütles Moosesele: Ütle Iisraeli lastele nõnda: Te nägite, et ma taevast teiega rääkisin. Minu kõrvale ei tohi te midagi teha: te ei tohi enestele teha hõbe- ja kuldjumalaid! Tee mulle mullast altar ja ohverda selle peal oma põletus- ja tänuohvreid, oma lambaid, kitsi ja veiseid! Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind.

Graduale Psalm 6:3-4

Issand, ole mulle armuline, sest ma olen nõrkenud! Tee mind terveks, Issand,
sest mu luud-liikmed on jahmunud! Mu hing on väga jahmunud.

Tractus Psalm 103:10; 79:8-9

Issand, ära tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Issand, ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; tõtaku meid kohtama Sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud!
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast!

Matteuse 15:1-20

Neil päevil tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid: Miks Sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Aga Tema vastas neile: Miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Jumal ütleb ju: Austa isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausute: Kui keegi ütleb isale või emale: Olen selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sina pidid minu käest saama!, siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja: See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles Ta neile: Kuulge ja mõistke! Inimest ei rüveta see, mis tema suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Siis astusid Jeesuse jüngrid Tema juurde ja ütlesid Talle: Kas Sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Tema vastas: Iga taim, mida minu taevane Isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Jätke nad! Nad on pimedate sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku. Aga Peetrus vastas Talle: Selgita meile seda mõistukõnet! Jeesus ütles: Kas ka teie veel ei mõista? Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja? Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus