• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Taanieli 14:27-42 (Taanieli raamatu lisad 2:28-42)

Neil päevil kogunesid Paabeli inimesed kuninga juurde ning ütlesid: Anna Taaniel, kes on kukutanud Beeli ning tapnud lohemao ja preestrid, meie kätte! Aga kui mitte, siis me tapame sinu ja sinu pere! Kui kuningas nägi, et nad tungivalt talle peale käisid, siis andis ta häda sunnil Taanieli nende kätte. Aga nemad heitsid ta lõvide auku, kus ta oli kuus päeva. Selles augus oli seitse lõvi. Neile anti päevas kaks inimest ja kaks lammast. Siis aga ei antud enam midagi, et nad Taanieli ära sööksid. Aga Juudamaal oli prohvet Habakuk. Tema oli keetnud leent ja poetanud anumasse leiba ning oli minemas põllule, et viia seda viljalõikajaile. Aga Issanda ingel ütles Habakukile: Vii toit, mis sul on,Paabelisse Taanielile, kes on lõvide augus! Habakuk vastas:Issand, mina ei ole Paabelit näinud ega tea, kus see auk on. Siis Issanda ingel haaras kinni tema peast ja kandis teda juukseid pidi, viies ta ühe hingetõmbega Paabelisse augu juurde. Siis Habakuk hüüdis: Taaniel, Taaniel! Võta vastu toit, mille Jumal on sulle saatnud! Taaniel ütles siis: Sina, Jumal, oled tõesti minu peale mõtelnud ega ole maha jätnud neid, kes Sind armastavad. Ja Taaniel tõusis ning sõi. Jumala ingel viis aga Habakuki otsekohe tagasi tema kodukohta. Seitsmendal päeval tuli kuningas Taanieli leinama. Kui ta nüüd augu juurde tuli ja sisse vaatas, siis ennäe, Taaniel istus seal! Kuningas hüüdis valju häälega: Suur oled Sina, Issand, Taanieli Jumal, ei ole ühtki teist peale Sinu! Siis ta laskis Taanieli välja tõmmata. Need aga, kes olid tahtnud teda hukata, laskis ta auku heita. Ja tema nähes söödi need otsekohe ära.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Joona 3:1-10

Neil päevil tuli Joonale teist korda Issanda sõna; Ta ütles: Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin! Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse; Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse! Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on! Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis Ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Heebrealastele 9:11-15

Vennad, kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis Ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega; minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas Ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi Tema uue lepingu Vahemees selleks, et kutsutud – kui Tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest – saaksid kätte igavese pärandi tõotuse Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 49:8-15

Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi,ütlema vangistatuile: Minge välja!, pimeduses olijaile: Tulge valguse kätte! Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel. Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde. Ma teen kõik oma mäed teeks ja mu maanteed on kõrged. Vaata, nad tulevad kaugelt. Ennäe, ühed põhja ja lääne poolt, teised Siinimimaalt. Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale! Aga Siion ütleb: Issand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud! Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte, ütleb kõigeväeline Issand.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Kuningate 17:17-24

Neil päevil sündis, et kojaemanda poeg jäi haigeks; ja tema haigus oli väga raske, nõnda et temasse ei jäänud enam hingeõhkugi. Siis ütles naine Eelijale: Mis on mul sinuga tegemist, jumalamees? Sa tulid minu juurde mu süütegu meelde tuletama ja mu poega surma saatma. Aga ta vastas temale: Anna mulle oma poeg! Ja ta võttis selle tema sülest ja viis ülakambrisse, kus ta elas, ja pani oma voodisse. Siis ta hüüdis Issanda poole ning ütles: Issand, mu Jumal, kas Sa oled tõesti lesele, kelle juures ma võõraks olen, teinud seda paha, et oled surmanud tema poja? Seejärel ta sirutas ennast poisi üle kolm korda ja hüüdis Issanda poole ning ütles: Issand, mu Jumal, lase ometi selle poisi hing tulla temasse tagasi! Ja Issand kuulis Eelija häält ning poisi hing tuli temasse tagasi ja ta virgus ellu. Ja Eelija võttis poisi ning tõi ülakambrist alla kotta ja andis tema ta emale; ja Eelija ütles: Vaata, su poeg elab! Siis naine ütles Eelijale: Nüüd ma tean, et sa oled jumalamees ja et Issanda sõna sinu suus on tõde.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Kuningate 4:25-38

Neil päevil läks suunemlanna ning tuli jumalamehe juurde Karmeli mäele; ja kui jumalamees teda eemalt nägi, siis ta ütles Geehasile, oma teenrile: Näe, see on suunemlanna! Jookse nüüd temale vastu ja küsi temalt: Kas sinu ja su mehe ja su poja käsi käib hästi? Ja naine vastas: Hästi. Ja kui ta tuli jumalamehe juurde mäele, siis ta võttis tema jalgade ümbert kinni; aga Geehasi astus ligi, et teda eemale tõugata, kuid jumalamees ütles: Jäta ta rahule, sest ta hing on meeleheitel! Issand on seda varjanud minu eest ega ole mulle avaldanud. Ja naine ütles: Kas ma palusin oma isandalt poega? Kas ma ei öelnud, et ära mind peta? Siis Eliisa ütles Geehasile: Pane vöö vööle, võta minu sau kätte ja mine! Kui sa kohtad kedagi, siis ära tereta teda, ja kui keegi teretab sind, siis ära vasta temale! Ja pane mu sau poisikese silmade peale! Aga poisikese ema ütles: Nii tõesti kui Issand elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind! Siis Eliisa tõusis ja läks tema järel. Aga Geehasi oli läinud nende ees ja oli pannud saua poisikese silmade peale: kuid ei häält ega märkamist! Ja ta tuli tagasi Eliisale vastu ja jutustas talle, öeldes: Poisike ei ärganud. Ja Eliisa tuli sinna kotta, ja vaata, poisike oli surnud ja pandud tema voodisse. Ta läks sisse ning sulges ukse nende mõlema järelt ja palus Issandat. Siis ta astus voodisse, heitis lapse peale, pani oma suu tema suu peale, oma silmad tema silmade peale ja oma käed tema käte peale, ja kui ta tema peal lamas, siis soojenes lapse ihu. Siis ta tuli ja kõndis kojas korra sinna ja tänna, läks üles ja heitis poisi peale; siis aevastas poisike seitse korda ja avas silmad. Ja ta kutsus Geehasi ning ütles: Kutsu see suunemlanna! Ja Geehasi kutsus naise ning naine tuli tema juurde. Ja Eliisa ütles: Võta oma poeg! Ja naine tuli ja langes tema jalgade ette ning kummardas maani, võttis oma poja ja läks välja. Ja Eliisa läks tagasi Gilgali.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus