• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

Graduale 

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil sündis, et üks naine rahva seast tõstis oma häält ning ütles Jeesusele: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sina oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 4:13-18

Vennad, seda tõotust, et ta saab maailma pärijaks, ei antud Aabrahamile ega tema soole Seaduse kaudu, vaid usuõiguse kaudu. Sest kui need, kes on Seadusest, oleksid pärijad, siis oleks usk muutunud tühjaks ja tõotus oleks tühistatud. Sest Seadus soetab viha, aga kus Seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist. Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on Seadusest, vaid ka sellele, kes on Aabrahami usust, kes on meie kõikide isa – nõnda nagu on kirjutatud: Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks! – Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: Nõnda peab olema sinu sugu.

Graduale Psalm 105:5-9.42-43

Issand on meie Jumal, Ta peab igavesti meeles oma lepingut!
Meenutage Tema tehtud imetegusid, Tema imetähti ja Tema huulte kohtuotsuseid,
te Aabrahami, Tema sulase sugu, te Jaakobi, Tema valitu lapsed!
Tema, Issand, on meie Jumal, Tema kohtuotsused on igal pool maailmas.
Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille Ta on andnud tuhandele põlvele,
lepingut, mille Ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile.
Sest Tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.
Nõnda Ta viis välja oma rahva rõõmutsemisega ja oma valitud hõiskamisega.
Issand on meie Jumal, Ta peab igavesti meeles oma lepingut!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:26-27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tõe Vaim tunnistab minust ja teiegi tunnistate.
Halleluuja.

Luuka 12:8-12

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ma ütlen teile: igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees, aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära Jumala inglite ees. Igaüks, kes ütleb midagi Inimese Poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab Püha Vaimu, sellele ei anta andeks. Aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida  enese eest kosta või mida öelda, sest selsamal tunnil õpetab Püha Vaim teile, mida te peate ütlema.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus