• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Efeslastele 4:7-13

Vennad, igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb Kiri: Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande. Aga see, et Ta on läinud üles, mis on see muud, kui et Ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse? Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.

Graduale Psalm 45:17-18; 139:17

Sa sead nad vürstideks kogu maal. Ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve.
Su isade asemele astuvad su pojad, selle tõttu austavad Sind rahvad ikka ja igavesti.

Halleluuja. Halleluuja.
Kui kallid on Sinu sõbrad, Jumal, kui suur on nende au!
Halleluuja.

Johannese 15:17-25

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist! Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: Ei ole teener suurem kui ta isand! Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne Teda, kes minu on saatnud. Kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu, aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Kes vihkab mind, see vihkab ka mu Isa. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu, aga nüüd nad on küll näinud, ent ometi vihanud nii mind kui ka minu Isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende Seadusesse kirjutatud sõna: Nad on mind vihanud põhjuseta.

 

UUS LUGEMISKAVA

Efeslastele 2:19-22

Vennad, te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise – Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

Graduale Psalm 19:2-5

Üle kogu ilmamaa käib nende sõna!
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.

Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.
Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks.
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna.
Üle kogu ilmamaa käib nende sõna!

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand tunnistame! Sind kiidab aurikas apostlite koor!
Halleluuja.

Luuka 6:12-19

Neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus Ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda Ta nimetas ka apostliteks: Siimona, keda Ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus Ta lagedas paigas; seal oli suur hulk Tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud Teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja igaüks rahvast püüdis Teda puudutada, sest Temast läks vägi välja ja parandas kõik.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus