• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 11:33-36

Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud Talle nõuandjaks? Või kes on Talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

Graduale Taanieli (raamatu lisad) 3:55-56.52

Ole kiidetud Sina, kes Sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu sulle laul ja austus igavesti

Halleluuja. Halleluuja.
Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Halleluuja.

Matteuse 28:18-20

Neil päevil ütles Jeesus jüngritele: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

 

UUS LUGEMISKAVA

5. Moosese 4:32-34.39-40

Neil päevil rääkis Mooses rahvale ja ütles: Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud sellesarnast. Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni jumal üritanud tulla võtma enesele ühte rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil, ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Issand, teie Jumal, tegi teiega Egiptuses sinu silma ees? Tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole! Ja sa pead pidama Tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle igaveseks!

Graduale Psalm 33:4-5.6.9.12.18-19.20.22

Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud endale pärisosaks!
Issanda sõna on õige, kõik Tema tööd on tehtud ustavuses.
Tema armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa.
Issanda sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu hingusega kõik nende väed.
Sest Tema ütles ja nõnda see sai; Tema käskis, ja see tuli esile.
Vaata, Issanda silm on nende peal, kes Teda kardavad ja Tema heldust ootavad,
et Tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal.
Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on Tema.
Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!
Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud endale pärisosaks!

Roomlastele 8:14-17

Vennad, kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos Temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Au olgu ainsale Jumalale, kes oli ja kes on ja kes tuleb.
Halleluuja.

Matteuse 28:16-20

Need üksteist jüngrit läksid Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad Teda nägid, kummardasid nad Teda, mõned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus