• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

1. Johannese 4:8-21

Mu armsad, Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja Tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime Temas ja Tema meis, et Ta on andnud meile osa oma Vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on Tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest Tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb: Mina armastan Jumalat!, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil Temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

Graduale Psalm 41:5.2; 5:2

Ma ütlesin: Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud Sinu vastu!
Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Issand päästab ta õnnetusepäeval.

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, võta kuulda mu sõnu, pane tähele mu ohkamist!
Halleluuja.

Luuka 6:36-42

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks ja teile antakse andeks! Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Aga Ta rääkis neile ka tähendamissõna: Ega pime suuda pimedat juhtida teel? Eks nad mõlemad kuku auku? Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas!, ja ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 3:1-11.16-17

Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes: Issand, Sina oled õiglane ja kõik Sinu teod ja teed on halastus ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut! Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu teinud Sinu ees! Sest nemad ei võtnud kuulda Sinu käske, ja Sina andsid meid rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle keskele me oleme pillutatud. Ja nüüd on õiglased Sinu paljud nuhtlused, mida Sa paned minu peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud Sinu käske. Meie ei ole ju Sinu ees elanud tões. Talita nüüd minuga, nagu Sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse asupaika! Ära pööra oma palet minult ära! Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat, Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt. Sest tema oli olnud kihlatud seitsme mehega, aga kuri vaim Asmodeus oli need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud ütlesid talle: Oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba olnud seitse meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud! Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega! Et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart! Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda et tahtis ennast puua. Aga siis ta ütles: Mina olen oma isa ainuke. Kui ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid juuksed murega hauda. Ja ta palvetas akna ees ning ütles: Ole kiidetud, Issand, minu Jumal! Sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti! Kiitku Sind alati kõik Sinu teod! Ja mõlema palve võeti kuulda suure Raafaeli auhiilguse juuresolekul; tema läkitati ravima neid mõlemaid: võtma Toobitilt valged laigud ja andma Ragueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale Tobiasele ja siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Tobiasel oli õigus Saarat pärida. Selsamal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta, ja Saara, Ragueli tütar, astus alla ülemisest kambrist.

Graduale Psalm 25:1-6.8-9

Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!
Mu Jumal, Sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes Sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt Sinust loobuvad.
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 11:25-26

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen ülestõusmine ja elu. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.
Halleluuja.

Markuse 12:18-27

Neil päevil astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid Temalt: Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele. Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti. Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine. Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad – kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele. Jeesus lausus neile: Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse – kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus