• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:18-23

Vennad, ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla – mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest –, ometi lootuse peale, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini; aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust, oma ihu lunastust Jeesuses Kristuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 79:9-10; 9:5.10

Issand, tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Mispärast peavad paganad ütlema: Kus on nende Jumal?
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal, Sa istusid kohtujärjele nagu õiguse kohtunik; 
kindlaks varjupaigaks rõhutuile häda ajal!
Halleluuja.

Luuka 5:1-11

Neil päevil sündis, kui rahvas Jeesuse juurde tungis Jumala sõna kuulama ja Ta seisis Gennesareti järve ääres, et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Siis Ta istus maha ja õpetas rahvast paadist. Aga kui Ta lakkas kõnelemast, ütles Ta Siimonale: Sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks! Siimon vastas ning ütles Temale: Õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, aga Sinu sõna peale ma heidan võrgud välja! Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlvede ette ning ütles: Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene! Sest kohkumine oli vallanud teda ja kõiki, kes temaga olid, kalasaagi pärast, mis nad olid saanud; nõndasamuti ka Jakoobust ja Johannest, Sebedeuse poegi, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: Ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma! Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid kõik maha ja järgisid Teda.

 

UUS LUGEMISKAVA

Iiobi 38:1.8-11

Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles: Kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast väljus, kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks, kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed ning ütlesin: Siitsaadik sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!

Graduale Psalm 107:15.23-24.26-31

Tänagu kõik Issandat Tema imeliste tegude eest!
Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel!
Nad nägid Issanda tegusid ja Tema imetöid meresügavustes!
Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla ürgvetesse, nende hing sulas õnnetusest!
Nad keerlesid ja taarusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud!
Aga oma kitsikuses nad karjusid Issanda poole ja Tema päästis nad nende ahastustest!
Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka!
Siis nad rõõmustusid, kui lained soiku jäid, ja Ta viis nad igatsetud sadamasse!
Tänagu nad Issandat Ta helduse eest ja Tema imeliste tegude eest inimlastele!
Tänagu kõik Issandat Tema imeliste tegude eest!

2. Korintlastele 5:14-17

Vennad, Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud; ja Ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid Temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Sellepärast me ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha poolest; ja kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne Teda nüüd mitte enam nõnda. Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 7:16

Halleluuja. Halleluuja.
Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma!
Halleluuja.

Markuse 4:35-41

Ühel päeval, kui õhtu käes oli, ütles Jeesus oma jüngritele: Lähme üle teisele poole! Ja kui nad rahva olid lasknud ära minna, võtavad nad Tema paati, nõnda nagu Ta oli; ja ka teisi paate oli Temaga. Siis tõusis kange tuulispea ja lõi laineid paati, nõnda et paat juba täitus. Ja Tema ise oli paadi päras magamas, toetudes peaalusele; ja nad äratasid Ta üles ja ütlesid Talle: Õpetaja, kas Sa ei hooli sellest, et me hukkume? Tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles merele: Ole vait ja vagane! Ja tuul rauges, ja meri jäi täiesti vaikseks. Ja Ta ütles neile: Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ning ütlesid üksteisele: Kes see siis õieti on, et ka tuul ja meri kuulevad Tema sõna?

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus