• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Suur Nädal

Taas on kätte jõudnud Suur Nädal – nädal, mil järgime Õnnistegijat Tema viimastel päevadel enne kannatamist ja surma ning mille lõpul jälgime hinge kinni pidades Tema ristiheitlust, oodates kõigest südamest Tema aulist võitu ja surnuist üles tõusmist.

Suure Nädala juhatab sisse Palmipuudepüha. Järgnevalt on ära toodud olulisemad palved traditsioonilisest Palmipuudepüha liturgiast, mis aitavad meil mõista Suure Nädala sündmuste tähendust ning koos kõigi aegade usklikega Issanda jälgedes käia.

+ + +

Jumal, on tõeliselt õige ja kohus Sind kogu südamest armastada. Rohkenda meis oma ärarääkimatu armu aardeid ja luba meil, keda oled pannud usus lootma Sinu Poja surmale, jõuda Tema ülestõusmise läbi sinna, kuhu pürgime, kes Ta koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Jumal, rohkenda nende usku, kes Sinu peale loodavad, ja kuule armulikult nende anumist ja palveid. Tulgu Sinu halastuse rikkus meie üle. Õnnista neid palmi- ja õlipuuoksi, ja nagu Sa õnnistasid rikkalikult Noad kui oma Kiriku eelkuju, kui ta väljus laevast, ning Moosest, kes koos Iisraeli lastega Egiptusest lahkus, nii tahame meiegi, kandes palmi- ja õlipuuoksi, minna Kristusele vastu heade tegudega ning astuda igavesse rõõmu Tema läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, me palume Sind, õnnista ja pühitse neid oksi, millel Sa oled lasknud õlipuust võrsuda ja millest ühte kandis oma noka vahel tuvi, kui ta pöördus tagasi Noa laeva. Kingi kõigile, kes neid oksi vastu võtavad, oma kaitse nii ihu kui hinge poolest, et see Sinu armu sümbol, Issand, võiks saada meile Sinu pääste tõhusaks märgiks. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Jumal, Sina kogud neid, kes on laiali pillutatud, ja kaitsed neid, keda oled kokku kogunud. Sa õnnistasid rahvahulki, kes Jeesusele palmiokstega vastu läksid. Õnnista ka neid palmi- ja õlipuuoksi, mida Sinu sulased Sinu nime auks nüüd usus vastu võtavad. Kuhu nad iial viiakse, kogegu need, kes seal elavad, Sinu õnnistust. Sinu parem käsi peletagu kõik vaenlase meelevald ja kaitsku igaüht, kelle Sinu Poeg, meie Issand Jeesus Kristus on lunastanud, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Jumal, oma imepärase plaani kohaselt oled Sa tahtnud ka elutuid asju kasutada oma lunastustöö nähtavate märkidena. Me palume Sind, kingi oma vagadele tõeliselt andunud süda, et nad võiksid mõista, mida tähistatakse varjatud viisil seeläbi, et rahvahulk täna, vaimustatuna taevasest valgusest, oma Lunastajale vastu läheb ning Tema teele palmi- ja õlipuuoksi laotab. Nii tähistavad palmioksad võitu, mille Ta saavutab surmavürsti üle, õlipuu oksad aga kuulutavad samal viisil, et on tulemas vaimulik võidmine. Sest juba tookord aimas õnnis rahvahulk seda, mida oli ette kuulutatud: halastusest ja kaastundest inimese viletsuses ja nõtrusega võitleb meie Lunastaja kogu maailma elu eest surmavürstiga ning võidutseb surres tema üle. Seepärast tõidki nad Tema austuseks neid oksi, mis pidid kujutama Tema aulist võitu, nagu ka Tema halastuse täiust. Meie aga, kes oleme saanud osa tõelisest ja täielikust usust, tunneme need ettekuulutused ja nende täitumise selgelt ära ja palume Sind alandlikult, püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Tema, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, et me Temas ja Tema läbi, kelle liikmeiks Sa oled meid teinud, võiksime saada võitu surma meelevallast ja oleksime väärilised saama osa Tema aulisest ülestõusmisest, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Jumal, Sa käskisid tuvil maailmale õlipuu oksa läbi rahu ja lepitust kuulutada. Me palume Sind, pühitse neid õlipuu ja teiste puude oksi oma taevase õnnistusega, et nad tuleksid kasuks kogu rahva hingeõndsusele. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand, me palume: õnnista neid palmi- ja õlipuuoksi ning luba, et Sinu rahvas võiks selle, mida ta teeb täna väliselt Sinu austuseks, vaimulikult täie andumusega lõpule viia: et ta saaks võitu vaenlasest ja Sinu halastustööd kogu südamest armastaks. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Jumal, Sa läkitasid oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse meie päästmiseks siia maailma, et Ta end meie sarnaseks alandades meid Sinu juurde tagasi kutsuks. Kui Ta tuli Jeruusalemma, et Kirjad täide läheksid, siis laotasid usklikud rahvahulgad siiras austuses Tema teele oma rõivad koos palmiokstega. Me palume Sind, luba meil nüüd oma usu läbi Temale teed valmistada. Olgu sellelt teelt eemaldatud kõik ülekohtu ja pahanduse kivid ning haljendagu meie teod Sinu ees kui õigluse oksad, et võiksime nõnda saada vääriliseks astuma Tema jalajälgedesse, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa lasksid meie Issandal Jeesusel Kristusel Jeruusalemma sisenemiseks eesli selga istuda ning rahvahulgal Talle kiituslaule lauldes oma rõivad ja palmioksad tee peale laotada. Seepärast palume Sind, luba meil nende lapselikku vaga meelt järele aimata, et võiksime saada osa ka neile mõeldud igavesest tasust. Tema, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sinu tahte kohaselt sai meie Õnnistegija inimkonnale alandlikkuse eeskujuks, võttes omaks meie liha ja kannatades ristisurma. Luba oma armus, et võiksime Teda Tema alandlikkuses järgida ja ka Tema ülestõusmisest osa saada. Tema, meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus