• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 5:25-26; 6:1-10

Vennad, kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus. Ärgem olgem ahned tühjale aule, üksteist ärritades, üksteist kadestades. Vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga; ja valva sa iseennastki, et ka sind ei kiusataks. Kandke üksteise koormat, ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat, ilma midagi olemata, see petab iseennast. Ent igaüks katsugu läbi oma töö, ja siis on tal üksi eneses kiitlemist, mitte teisele; sest igaüks kandku oma koormat. Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!

Graduale Psalm 92:2-3; 95:3

Hea on tänada Issandat ja mängida Sinu nimele, Sa Kõigekõrgem,
hommikul kuulutada Su heldust ja öösel Su ustavust!

Halleluuja. Halleluuja.
Sest Issand on suur Jumal ja suur Kuningas üle kõigi jumalate!
Halleluuja.

Luuka 7:11-16

Neil päevil läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja Temaga ühes läksid Tema jüngrid ja palju rahvast. Kui Ta linna värava ligi jõudis, vaata, siis kanti välja surnut, oma ema ainust poega; ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga. Ja kui Issand teda nägi, oli Tal väga hale meel temast ja ütles talle: Ära nuta! Ja Ta astus ligi ja puudutas puusärki; aga kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: Noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles! Ja surnu tõusis istukile ja hakkas rääkima. Ja Ta andis tema ta emale. Aga neid kõiki valdas hirm, ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid: Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 27:30-28:7

Raev ja viha, ka need on hirmsad, patune mees aga püsib neis kindlalt! Kes kätte mak­sab, saab kättemaksu Issandalt ja tema patud talletatakse hoolsasti. Anna andeks oma ligimese ülekohus, ja siis, kui sa palud, vabastatakse sind su pattudest! Inimene peab viha inimese vastu, aga otsib päästmist Issandalt! Omataolise inimese vastu ei ole temal halas­tust, palub aga küll oma pattude pärast! Tema ise, liha, peab viha, kes peab lepitama tema patte? Mõtle lõpule ja jäta vihavaen, kaduvu­sele ja surmale ja pea käske! Mõtle käskudele ja ära raevutse ligimese vastu, Kõigekõrgema lepingule ja andesta eksimus!

Graduale Psalm 103:1-4.9-10.12-13

Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest!
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, Tema parandab kõik su tõved.
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha.
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda kardavad.
Nii kaugel, kui iga on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised.
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest!

Roomlastele 14:7-9

Vennad, keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et Ta oleks nii surnute kui elavate Issand.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 13:34

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Ma annan teile uue käsu: nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!
Halleluuja.

Matteuse 18:21-35

Neil päevil ütles Peetrus Jeesuse juurde astudes: Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast? Jee­sus ütles talle: Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda. Seepärast on taevariik ku­ninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes tal­le kümme tuhat talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käs­kis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik! Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: Maksa, mis sa võlgned! Siis see kaassulane palus teda maha heites: Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle! Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised su­lased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: Sa tige su­lane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin! Ja isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna an­deks oma vennale.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus