• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 13:1-8

Vennad, kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke! Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi! Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu! Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustele, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha; ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega; tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik! Armastus ei hävi ilmaski! Aga olgu prohvetiennustused, need kaovad; olgu keeled, need lakkavad; olgu tunnetus, see lõpeb ära.

Graduale Psalm 21:4-5; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 11:12-13

Issand, Sa tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kuldkrooni!
Ta palus Sinult elu; Sa andsid temale pika ea igaveseks ja alatiseks!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala silmad vaatavad armsalt tema peale ja ta ülendab teda tema alandusest, Ta tõstab üles tema pea!
Halleluuja.

Matteuse 22:1-14

Neil päevil rääkis Jeesus ülempreestritele ja rahvavanemaile jälle tähendamissõnadega ning ütles: Taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmad tegi. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsuma. Ja need ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulaseid ja ütles: Ütelge kutsutuile: Vaata, oma söömaaja ma olen valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma! Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale; veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid neid ülbesti ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus ja läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapjad ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele: Pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate! Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head. Ja pulmakoda sai täis lauasistujaid. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiet seljas. Ja ta ütles temale: Sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijaile: Siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine! Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 2:1-8

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,  kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest,  tunnistusena selleks määratud ajal. Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen ma pandud – ma räägin tõtt, ma ei valeta –, paganate õpetajaks usus ja tões. Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta.

Graduale Psalm 28:1-2.6-9

Kiidetud olgu Issand, sest Ta on kuulnud mu anumise häält!
Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju, ära pöördu vaikides minust eemale!
Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan Su poole, kui ma tõstan oma käed Su pühamu pühima paiga poole!
Issand on mu tugevus ja mu kilp, Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan Teda oma lauluga.
Issand on neile tugevuseks, Ta on oma Võitu võidusaamise kindlustus.
Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti!
Kiidetud olgu Issand, sest Ta on kuulnud mu anumise häält!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 3:16.15

Halleluuja. Halleluuja.
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu.
Halleluuja.

Luuka 7:1-10

Neil päevil, kui Jeesus oli lõpetanud kõik oma kõned teda kuulavale rahvale, tuli Ta Kapernauma. Aga ühe väeülema teener, kellest ta isand lugu pidas, oli haige ja suremas. Kui väeülem sai kuulda Jeesusest, läkitas ta juutide vanema Tema juurde ja palus Teda, et Ta tuleks ja teeks terveks tema teenri. Nad tulid Jeesuse juurde ja palusid Teda tungivalt: Ta on tõesti seda väärt, et Sa teda aitaksid, sest ta armastab meie rahvast, ta on ehitanud meile ka sünagoogi. Ja Jeesus läks nendega kaasa. Aga kui Ta ei olnud enam kaugel sellest majast, saatis väeülem oma sõbrad Talle ütlema: Issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et Sina mu katuse alla tuleksid! Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt ise Sinu juurde tulema, vaid ütle üksainus sõna ja poiss paraneb! Minagi olen ju valitsusalune, aga minu alluvuses on sõdureid, ja kui ma ütlen ühele: Mine ära!, siis ta läheb, ja teisele: Tule siia!, siis ta tuleb, ja oma teenrile: Tee seda!, siis ta teeb. Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja pöördudes rahvahulga poole, kes käis Temaga kaasas, ütles: Ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud! Ja kui saadikud koju tagasi jõudsid, leidsid nad teenri tervena.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus