• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 4:1-6

Vennad, mina, kes olen vang Issanda pärast, manitsen teid väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud, kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses, ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees – Tema, kes on kiidetud igavesest igavesti. Aamen.

Graduale Psalm 33:12.6; 102:2

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Issand on valinud enesele pärisosaks!
Issanda sõnaga on tehtud taevad, ja Tema suu vaimuga kõik nende väed!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, kuule minu palvet ja mu appihüüd tulgu Su ette!
Halleluuja.

Matteuse 22:34-46

Neil päevil, kui variserid said kuulda, et Jeesus saduseride suu oli sulgenud, tulid nad ühel meelel kokku. Ja üks seadusetundja nende seast küsis Teda kiusates: Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt: Mida te arvate Kristuse kohta: kelle poeg Ta on? Nad ütlesid Talle: Taaveti. Tema lausus neile: Kuidas siis Taavet vaimus hüüab Teda Issandaks: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla! Kui nüüd Taavet hüüab Teda Issandaks, kuidas Ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud Talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale Teda enam küsitleda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Nehemja 8:1-12

Neil päevil kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud Seaduse raamatule. Ja Esra, kirjatundja, seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud, ja tema kõrval seisid Mattitja, Sema, Anaja, Uurija, Hilkija ja Maaseja paremal pool, ja Pedaja, Miisael, Malkija, Haasum, Hasbaddana, Sakarja ja Mesullam vasakul pool. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes: Aamen, aamen! Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija, Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid, õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi. Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke! Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile: Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm! Ja leviidid vaigistasid rahvakogu, öeldes: Rahunege, sest see päev on püha! Ja ärge kurvastage! Siis läks kogu rahvas sööma ja jooma, läkitama teistelegi osa ja pidama suurt rõõmupidu, sest nad mõistsid sõnu, mis neile oli teatavaks tehtud.

Graduale Psalm 19:8-10

Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant!
Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.

Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant;
Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.

Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti;
Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged.
Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant!

Hüüd enne Evangeeliumi Markuse 1:15

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala riik on lähedal – parandage meelt ja uskuge Evangeeliumisse!
Halleluuja.

Luuka 10:1-12

Neil päevil määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: Jumala riik on teie lähedal! Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge: Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal! Ma ütlen teile: Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus